Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Opracowywanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • Prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, oraz planów amortyzacji
 • Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku CIT i VAT
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Monitorowanie poziomu należności i zobowiązań (monity, noty odsetkowe)
 • Przygotowywanie raportów pomocnych w zarządzaniu firmą zgodnie z potrzebami Klienta
 • Sporządzane sprawozdań finansowych

Sprawy kadrowo-płacowe

 • Sporządzanie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło na podstawie uzyskanych informacji
 • Listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracownika
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentacji urlopów, etc.
 • Sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS
 • Sporządzanie zeznań rocznych pracowników
 • Sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
 • Przygotowanie pasków wynagrodzeń oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych
 • Sporządzanie elektroniczne deklaracje PFRON
 • Przygotowywanie dla zarządów/właścicieli sprawozdań dotyczących zatrudnienia

Księgowość proj. unijnych

 • Ewidencjonowanie kosztów w układzie zadań w ramach projektu
 • Rozliczanie płac pracowników zatrudnionych przy projektach (um. o prace i zlecenia)
 • Przygotowywanie raportów z realizacji poszczególnych etapów projektu
 • Bezpośrednia współpraca z kierownikiem projektu oraz urzędem miasta

Również wsparcie w zakresie

 • Reprezentowania Klienta przed organami kontroli zewnętrznych
 • Przygotowywania wniosków kredytowych dla banków
 • Przygotowania dokumentów niezbędnych do umowy leasingu
 • Przygotowania przelewów bankowych w bankowości elektronicznej